Máy đo khí đa chỉ tiêu

  • Dải đo/phân dải:
    • Khí Oxy (O2): 0 – 25 vol% / 0.1 vol%
    • Khí LEL (CH4/LPG): 0 – 100 %LEL / 1 %LEL
    • Khí CO: 0 – 350 ppm / 1 ppm
    • Khí H2S: 0 – 150 ppm / 0.1ppm