Đồng hồ đo áp suất 100mbar

Đồng hồ mặt 100mm

Vỏ inox

Chân inox hoặc đồng